Končna določila

Vsi morebitni spori se rešujejo na pristojnem sodišču. Izgovor najemnika, da ne pozna vsebine pogodbe, ne zadrži postopka pred sodiščem. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Pogojev najema.

Uporaba podatkov

Najemodajalec vse pridobljene podatke o najemnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da najemnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo razosebljenih podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če najemnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi za najem.

Prijava napak na elektro in vodovodno kanalizacijskih napravah

Najemnik je dolžan takoj prijaviti vsako napako, ki bi imela za posledico škodo na lastnini najemodajalca, zaradi okvare na elektro in vodovodno-kanalizacijskih napravah. Napako odpravi strokovno usposobljena oseba, ki jo določi najemodajalec. Najemniku se izrecno prepoveduje vsak poseg na omenjenih napravah. Najemodajalec ob nepooblaščenem posegu najemnika ali drugih oseb ne odgovarja za njihovo zdravje in življenje.

Reklamacije oziroma pritožbe

Najemnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti prijavi pisno, s podpisano izjavo (obrazec se nahaja v apartmaju), kontaktni osebi in/ali recepciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, ..), najemnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene najema oziroma plačilu škode. Najemnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije najemodajale ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Najemnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: - Šared 31i, 6310 Izola Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak najemnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer najemodajalec take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Najemnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo recepcije oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

Splošno o hišnem redu

Nastanitev je možna po 16:00 uri na dan prihoda; v kolikor je apartma prost in pripravljen na vselitev pred 16. (šestnajsto) uro in to potrdi recepcija apartmajskega naselja, tudi pred 16. (šestnajsto) uro; na dan odhoda je potrebno apartma izprazniti do 11:00 (enajste) ure, če ni v pogodbi drugače določeno.

Informacije

Informacije, ki jih najemnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo najemodajalca bolj kot navedbe v teh splošnih pogojih ali pogodbi.
V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Odpoved najema

Najemodajalec si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi najema, če pred ali med izvajanjem najema nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za najemodajalca pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Najemodajalec lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od najemnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z najemodajalecm, predvsem če se ugotovi, da je najemnik namerno sporočil napačne podatke o številu najemnikov ali pa je med najemom prišlo do takih sprememb, najemnik pa o tem ni obvestil najemodajalca. 4 V primeru, da najemodajalec odpove najem, ima najemnik pravico do celotnega povračila vplačane cene najema.

Najemnikova odpoved

Najemnik ima pravico do odpovedi najema. V primeru, ko najemnik odpove najem, ima najemodajalec pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil odpoved. Če najemnik odpove najem, je dolžan najemodajalcu povrniti administrativne stroške v višini 15 % (petnajst odstotkov) na voucher. 3 Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal najem. V primeru odpovedi na dan odhoda ali nerealiziranega najema brez odpovedi znaša višina povračila 100 % (sto odstotkov) cene aranžmaja. Ob odpovedi najema mora najemnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi najemodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da najema ni odpovedal. Med najemom lahko najemnik prekine najem na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če najemnik med najemom najem prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani najemodajalca zaradi nepravilno opravljene storitve, najemnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Najemnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega bivanja 6 oseb. Najemodajalec vedno uveljavlja povračilo škode, ki bi jo v apartmaju povzročil najemnik, kadar škoda presega 50 EUR.

Plačilo

Najemodajalec bo najemniku ob prijavi izdal predračun. Za dan plačila se šteje dan, ko najemodajalec prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo najemnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene najema. Preostali del plača najemnik najmanj 14 (štirinajst) dni pred začetkom najema. Po plačilu celotnega zneska cene najema bo najemodajalec izdal najemniku potrdilo o plačilu in vaucher. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja najemnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o najemnikovi odpovedi najema iz 7. točke teh splošnih pogojev in navodil. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo najemniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih, najem apartmaja Trobentica 3 in Trobentica 15. Najemnik je ob prihodu v recepciji apartmajskega naselja dolžan predložiti dokument o plačanem najemu (voucher).

Prijava

Najemnik se lahko prijavi za najem apartmaja pisno, telefonsko ali preko elektronske pošte. Ob prijavi najemodajalec in najemnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o tipu apartmaja in datumu (obdobju) najema apartmaja. Ob prijavi je najemnik dolžan navesti vse potrebne podatke za izvedbo rezervacije. V primeru, da najemnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava najemnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o najemnikovi odpovedi najema (7. točka splošnih določil). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek najemnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve najemodajalca.

Najem apartmaja po internetu

V primeru najema apartmaja po internetu veljajo ti splošni pogoji in navodila za najem apartmaja. Z določili splošnih pogojev in navodil (Pogoji najema) se najemnik lahko seznani na spletni strani www.apartma-moravci.com. Šteje se, da je najemnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil najem apartmaja prek interneta po elektronski pošti.

Telefonski najem apartmaja

V primeru telefonskega najema se pogodba šteje za sklenjeno v primeru naročila, dogovora o plačilu in s posredovanjem osebnih podatkov najemnika. Najemnik je dolžan v tem primeru plačati rezervacijo na podlagi številke rezervacije v roku 5 (pet) dni od prejema predračuna, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da najemnik ne poravna obveznosti v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Z določili splošnih pogojev in navodil se najemnik lahko seznani na spletni strani www.apartma-moravci.com. Šteje se, da je najemnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil najem apartmaja.Kontakt

Majda Škorjanec - SOBODAJALKA
Šared 31i
6310 Izola

  info@apartma-moravci.com
  041 256 304

E - novice in obvestila

Če želite prejemati obvestila o ponudbi in akcijah se prijavite na e-novice.